RESPONSABLE DEPARTAMENT DE FORMACIÓ

Undefined

Ubicació: Manresa

Important empresa de serveis necessita incorporar a un Responsable de Formació. Amb dependència directe del Responsable de Qualitat, gestionarà el Departament, amb un equip format per 4 persones.

MISSIÓ:

Assegurar el desenvolupament i execució del pla de formació corporatiu, dirigit tant al personal intern (directius, professors, i altres integrants), com als externs (centres adherits). 

 

PRINCIPALS FUNCIONS:

1) DESENVOLUPAMENT DEL PLA DE FORMACIÓ MULTICANAL

-Detenció necessitats formatives corporatives per a perfils professionals d’àmbit nacional i internacional

-Desenvolupament de pla de formació corportaiu: definició de projectes, responsable planificació, calendari anual i pressupost. 

-Suport i col·laboració amb altres departaments, en la millora dels continguts dels cursos existents i en el desenvolupament de nous continguts (en format presencial, on line o blendend) 

 

2) SEGUIMENT I COMUNICACIÓ DEL PLA DE FORMACIÓ.

-Supervisió del desenvolupament i implementació de les accions de formació definides:

-Comunicació, confirmació i seguiment amb interlocutors internacionals de les accions planificades en cada país.

-Control i seguiment de les accions de formació programades.

-Revisió i actualització de les noves accions de formació.

-Seguiment de confirmació d’assistents segons convocatòries.

-Enviament de comunicats.

-Seguiment de la preparació de materials per a assistents i formadors associats a les formacions.

-Seguiment de les reserves de serveis addicionals associats a les formacions (càtering, reserva allotjament, transports, etc.)

-Resolució de dubtes dels Màsters relacionades amb formacions.

 

3) ANÀLISIS DEL PLA DE FORMACIÓ. 

-Seguiment directe i anàlisis de resultats de les accions de formació: assistència, feedback, accions, noves necessitats formatives , etc.

-Comunicació interna (segonsn necessitats i/o pautes establertes) de resultats.

 

4) IMPARTICIÓ FORMACIONS.

-Impartició d’accions de formació segons necessitats, associades al pla de formació corporatiu de l'empresa.

 

5) GESTIÓ DESENVOLUPAMENT TIC ASSOCIATS A FORMACIÓ.

-Plataforma de formació

-Desenvolupament model online de formació i definició procediments interns. 

-Anàlisis i desenvolupament de novetats segons necessitats internes.

-Comunicació i gestió partner extern.

-Seguiment de la gestió administrativa de la plataforma on line de formació: matriculació d’usuaris, atenció i resolució de dubtes, seguiment de resultats, extracció d’informació, dinamització i tutorització d’accions de formació, etc.

-SIO: Seguimiento funcionament i vinculació amb sistemes i projectes interns.

-ALEX: Seguiment vinculació amb sistemes i projectes interns.

-Implementació d'altres desenvolupaments segons necessitats.

 

6) GESTIÓ PROVEÏDORS EXTERNS.

-Gestió proveïdors i col·laboradors per a la realització de projectes de companyia o accions formatives. 

 

Estem buscant a un/a candidat/a amb alt nivell d'anglès, formació Universitàra i/o Postgrau especialitzat relacionat, amb experiència en gestió d'equips, amb alta orientació al client i pro actiu. 

Salari a negociar segon vàlua.